Regulamin usług serwisowych

Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów, w związku z tym prosimy o sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku HDD. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji. Czas naprawy gwarancyjnej w przypadku braków formalnych (np. brak karty gwarancyjnej, podpisu na dokumencie zakupu lub karcie gwarancyjnej, kopii dokumentu zakupu, niekompletne lub nieczytelne wypełnienie karty „Formularza zgłoszenia do serwisu”.) biegnie od momentu usunięcia tych braków przez klienta.
Oględziny sprzętu komputerowego dotyczyć będą wyłącznie usterki podanej przez klienta. Oględziny są płatne jedynie w przypadku nie podjęcia naprawy (lub niemożliwości naprawy) i kosztują 20 zł +23% VAT. Opłata ta może wzrosnąć jeśli naprawa/uszkodzenia są bardziej złożone. W takim przypadku naliczana jest opłata za testowanie w wysokości do 70 zł + VAT. Opłata pobierana jest również w przypadku, gdy zgłoszony sprzęt okaże się sprawny (także odnośnie napraw gwarancyjnych).
Naprawy do 300 zł netto wykonywane są bez konsultacji z klientem. Konsultacja z klientem jest wymagana w przypadku przekroczenia tej kwoty, jak również zmiany kwalifikacji naprawy (np. z gwarancyjnej na naprawę pogwarancyjną odpłatną).
Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze.
Serwis nie wydaje uszkodzonych części.
Za sprzęt pozostający w serwisie pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł dziennie w przypadku, gdy odbiór nastąpi po okresie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nie naprawionego na podany przez osobę zdającą numer telefonu, adres poczty E-mail lub w inny sposób wskazany przez klienta. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz serwisu komputerowego.
Po upływie 45 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie atr. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objecie w posiadanie samoistne FUH Jaxnet.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926.
Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie.
Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt,
który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne
postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania zainstalowanego na dysku twardym,bądź też znajdujące się na nim pliki. Pełną odpowiedzialność ponosi właściciel sprzętu pozostawionego do naprawy.
Instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania następuję tylko i wyłącznie z oryginalnych nośników,dostarczonych przez klienta. W przypadku ich braku serwis nie udostępnia zadnych kopii.
Pozostawienie sprzętu w serwisie oznacza akceptację powyższego regulaminu.

RSS